Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Van Snits

Kâld wetter kin ek wol hjit

Oan de swierste ein fan 'e balke tille

Bliid út en bliid thús

De baas syn sinten binne djoer

It is de muoitepine net

Te let en te ier ha beide gjin tier

Ien âlder kin better seis bern ûnderhâlde as seis bern ien âlder

Sinne en wille kinne folle tille

Wa't in soad seit moat in protte wier meitsje

Wa't út in guozze-aai bret is, wurdt nea in swan

Marike Buitendijk: Een goede lasagne

Marike Buitendijk: Een goede lasagne

Marike Buitendijk werkt achter de schermen bij theaterprogrammma's. Voor Cantare & Mangiare maakt zij het recept dat centraal staat in het programma van Inez Timmer en Tseard Nauta.

Download resept