Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Van Snits

Kâld wetter kin ek wol hjit

Oan de swierste ein fan 'e balke tille

Bliid út en bliid thús

De baas syn sinten binne djoer

It is de muoitepine net

Te let en te ier ha beide gjin tier

Ien âlder kin better seis bern ûnderhâlde as seis bern ien âlder

Sinne en wille kinne folle tille

Wa't in soad seit moat in protte wier meitsje

Wa't út in guozze-aai bret is, wurdt nea in swan

Ferskiningsdata

Nûmer
Ferskiningsdata
Kopij ynleverje foar
16
Tiisdei 30 july
Tongersdei 25 july
17
Tiisdei 13 augustus
Tongersdei 8 augustus
18
Tiisdei 27 augustus
Tongersdei 22 augustus
19
Tiisdei 10 septimber
Tongersdei 5 septimber
20
Tiisdei 24 septimber
Tongersdei 19 septimber
21
Tiisdei 8 oktober
Tongersdei 3 oktober
22
Tiisdei 22 oktober
Tongersdei 17 oktober
23
Tiisdei 5 novimber
Tongersdei 31 oktober
24
Tiisdei 19 novimber
Tongersdei 14 novimber
25
Tiisdei 3 desimber
Tongersdei 28 novimber
26
Tiisdei 17 desimber
Tongersdei 12 desimber
27
Tiisdei 31 desimber
Tongersdei 26 desimber
×