Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Van Snits

Kâld wetter kin ek wol hjit

Oan de swierste ein fan 'e balke tille

Bliid út en bliid thús

De baas syn sinten binne djoer

It is de muoitepine net

Te let en te ier ha beide gjin tier

Ien âlder kin better seis bern ûnderhâlde as seis bern ien âlder

Sinne en wille kinne folle tille

Wa't in soad seit moat in protte wier meitsje

Wa't út in guozze-aai bret is, wurdt nea in swan

Gwenda Hemstra: Boazumer Boeren Burger

Gwenda Hemstra: Boazumer Boeren Burger

Gwenda Hemstra is de uitbater van dorpshuis/café De Boazumer Mjitte en Boazum. Zij mag graag haar gasten verwennen met koffie/thee en een lunch.

Download resept