Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaFreed 18 Jannewaris 2019

 


Koninklijke Onderscheiding voor Martien Lankester uit Iens

12 oktober 2018 [nieuws]
Martien Lankester (1949) uit Iens is vrijdagmiddag 12 oktober benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Goedkarring provinsje foar plan Nijkleaster Hilaard

3 oktober 2018 [nieuws]
Deputearre Steaten fan Fryslân stypje de plannen fan Nijskleaster om yn Hilaard in kleaster te begjinnen. It plan is yn striid... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Open Monumentendag in It Tsiispakhûs in Wommels

[cultuur]
In het weekend van 8 en 9 september  vindt de 32ste editie van de Open Monumentendag plaats, één van de grootste culturel... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ynwenners SWF: it Frysk moat bliuwe

22 augustus 2018 [nieuws]
De Fryske taal moat bestean bliuwe, en der oer hûndert jier ek noch wêze. Mar dat betsjut net dat it Frysk oan elkenien oplein... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Timmerdorp de Klomp is met 75 kinderen volgeboekt

17 augustus 2018 [nieuws]
‘Wommels - Op woensdag 29 en donderdag 30 augustus vindt op het zwembadterrein in Wommels ‘Timmerdorp de Klomp’ plaats... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op woansdei 23 jannewaris 2019

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs