Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


lotting Freule 2020

16 septimber [kaatsen]
,,De Freule is altiten al in bysûndere partij en dit jier is er noch bysûnderder". Dit sei foarsitter Tjeerd Dijkstra... ... lês fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [4] Foto's

Eigen bankje foar Philippus Hingst

15 april 2019 [nieuws]
Master Philippus Hingst út Easterein hat no syn eigen sitbankje. Oan de Alde Dyk hat de Fûgelwacht Easterein yn gearwurking... ... lês fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jongeren gecharmeerd van wonen in ‘Bogerman’ in Wommels

12 april 2019 [nieuws]
 Het idee van Dorpsbelang Wommels om woonruimte voor jongeren te creëren in de voormalige school van Bogerman in Wommels krijgt... ... lês fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ho! Net yn de Kliko! voor minder afval in container

12 april 2019 [nieuws]
Project in dorpen Kûbaard, Wiuwert en Britswert De dorpen Kûbaard en Wiuwert/Britswert gaan een jaar lang meedoen met... ... lês fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Onderzoek naar historische interieurs in ‘Littenseradiel’

10 april 2019 [nieuws]
 Wommels - Binnenkort start de Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs... ... lês fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hûs oan hûs yn 'e Greidhoeke en is in útjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshûs

StudioSmids