Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaMoandei 20 Maaie 2019

 


Eigen bankje foar Philippus Hingst

15 april 2019 [nieuws]
Master Philippus Hingst út Easterein hat no syn eigen sitbankje. Oan de Alde Dyk hat de Fûgelwacht Easterein yn gearwurking... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jongeren gecharmeerd van wonen in Bogerman in Wommels

12 april 2019 [nieuws]
 Het idee van Dorpsbelang Wommels om woonruimte voor jongeren te creëren in de voormalige school van Bogerman in Wommels krijgt... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ho! Net yn de Kliko! voor minder afval in container

12 april 2019 [nieuws]
Project in dorpen Kûbaard, Wiuwert en Britswert De dorpen Kûbaard en Wiuwert/Britswert gaan een jaar lang meedoen met... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Onderzoek naar historische interieurs in Littenseradiel

10 april 2019 [nieuws]
 Wommels - Binnenkort start de Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Dertien sollicitanten burgemeester Leeuwarden

10 april 2019 [politiek]
Voor het burgemeesterschap van de gemeente Leeuwarden hebben dertien mensen gesolliciteerd. Het gaat om negen mannen en vier vrouwen... ... ls fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 29 maaie       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op woansdei 17 april 2019

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs