Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaTongersdei 6 Augustus 2020

 


Eigen bankje foar Philippus Hingst

15 april 2019 [nieuws]
Master Philippus Hingst út Easterein hat no syn eigen sitbankje. Oan de Alde Dyk hat de Fûgelwacht Easterein yn gearwurking... ... lęs fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jongeren gecharmeerd van wonen in ‘Bogerman’ in Wommels

12 april 2019 [nieuws]
 Het idee van Dorpsbelang Wommels om woonruimte voor jongeren te creëren in de voormalige school van Bogerman in Wommels krijgt... ... lęs fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ho! Net yn de Kliko! voor minder afval in container

12 april 2019 [nieuws]
Project in dorpen Kûbaard, Wiuwert en Britswert De dorpen Kûbaard en Wiuwert/Britswert gaan een jaar lang meedoen met... ... lęs fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Onderzoek naar historische interieurs in ‘Littenseradiel’

10 april 2019 [nieuws]
 Wommels - Binnenkort start de Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs... ... lęs fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Dertien sollicitanten burgemeester Leeuwarden

10 april 2019 [politiek]
Voor het burgemeesterschap van de gemeente Leeuwarden hebben dertien mensen gesolliciteerd. Het gaat om negen mannen en vier vrouwen... ... lęs fierder

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 1 septimber       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hűs oan hűs yn 'e Greidhoeke en is in útjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op tiisdei 21 jannewaris 2020

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshűs