Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Alle riedsleden op in rychje


25 maart 2014

SAM

Marja Reijndorp (63), Mantgum, interim-manager

Pim Astro (62), Baard, húsman

Berber Eppenga-Fokkema (67), Britswert, pensjonearre

Jan Jaap Pijlman (73), Baard, pensjonearre

Thomas van Dijk (61), Iens, learaar

CDA

Gosse Hiemstra (62), Wommels, business informatie analist

Ulsje Wiersma (60), Wommels, toskedokter

Aukje Dijkstra-Boersma (68), Mantgum, húsfrou

Auke Talsma (54), Wjelsryp, feehâlder

FNP

Welmoed van der Werf-Talsma (63), Kûbaard, frijwilliger

Teake Posthuma (57), Easterein, skilder

Hinke Roorda (57), Jellum, psycho-sosjaal hulpferliener

Pyt Bakker (46), Hilaard, ICT-er

VVD

Mark van der Meer-de Man (26), Hidaard, advokaat

Robin Osinga (25), Hinnaard, HBO-studint


 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshûs