Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaTongersdei 1 Oktober 2020

 


Alle riedsleden op in rychje


25 maart 2014

SAM

Marja Reijndorp (63), Mantgum, interim-manager

Pim Astro (62), Baard, húsman

Berber Eppenga-Fokkema (67), Britswert, pensjonearre

Jan Jaap Pijlman (73), Baard, pensjonearre

Thomas van Dijk (61), Iens, learaar

CDA

Gosse Hiemstra (62), Wommels, business informatie analist

Ulsje Wiersma (60), Wommels, toskedokter

Aukje Dijkstra-Boersma (68), Mantgum, húsfrou

Auke Talsma (54), Wjelsryp, feehâlder

FNP

Welmoed van der Werf-Talsma (63), Kûbaard, frijwilliger

Teake Posthuma (57), Easterein, skilder

Hinke Roorda (57), Jellum, psycho-sosjaal hulpferliener

Pyt Bakker (46), Hilaard, ICT-er

VVD

Mark van der Meer-de Man (26), Hidaard, advokaat

Robin Osinga (25), Hinnaard, HBO-studint


 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op tiisdei 29 septimber 2020.

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids