Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Eigen bankje foar Philippus Hingst

15 april 2019
Master Philippus Hingst út Easterein hat no syn eigen sitbankje. Oan de Alde Dyk hat de Fûgelwacht Easterein yn gearwurking mei Doarpsbelang... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jongeren gecharmeerd van wonen in ‘Bogerman’ in Wommels

12 april 2019
 Het idee van Dorpsbelang Wommels om woonruimte voor jongeren te creëren in de voormalige school van Bogerman in Wommels krijgt brede steun. Uit... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ho! Net yn de Kliko! voor minder afval in container

12 april 2019
Project in dorpen Kûbaard, Wiuwert en Britswert De dorpen Kûbaard en Wiuwert/Britswert gaan een jaar lang meedoen met de campagne Ho! Net... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Onderzoek naar historische interieurs in ‘Littenseradiel’

10 april 2019
 Wommels - Binnenkort start de Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs en interieuronderdel... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Koninklijke Onderscheiding voor Martien Lankester uit Iens

12 oktober 2018
Martien Lankester (1949) uit Iens is vrijdagmiddag 12 oktober benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt door... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Goedkarring provinsje foar plan Nijkleaster Hilaard
Ynwenners SWF: it Frysk moat bliuwe
‘Timmerdorp de Klomp’ is met 75 kinderen volgeboekt
Open kampioenschap Littenseradiel jeu de boules in Mantgum
Baard krijt in nije brêge oer Boalserter Feart
Marlous Westra uit Lollum naar wk IJslandse paarden
Nije sportakkommodaasje draacht by oan leefberens Littens
Famylje Hoesman 25 jier op merke Winsum
Zwembad donderdag even open
Vaarseizoen fietspontje Keimpetille start 21 april

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshûs