Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 17 Febrewaris 2019

 


Koninklijke Onderscheiding voor Martien Lankester uit Iens

12 oktober 2018
Martien Lankester (1949) uit Iens is vrijdagmiddag 12 oktober benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt door... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Goedkarring provinsje foar plan Nijkleaster Hilaard

3 oktober 2018
Deputearre Steaten fan Fryslân stypje de plannen fan Nijskleaster om yn Hilaard in kleaster te begjinnen. It plan is yn striid mei de provinsjale romtlike... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ynwenners SWF: it Frysk moat bliuwe

22 augustus 2018
De Fryske taal moat bestean bliuwe, en der oer hûndert jier ek noch wêze. Mar dat betsjut net dat it Frysk oan elkenien oplein wurde moat. Dat... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

‘Timmerdorp de Klomp’ is met 75 kinderen volgeboekt

17 augustus 2018
‘Wommels - Op woensdag 29 en donderdag 30 augustus vindt op het zwembadterrein in Wommels ‘Timmerdorp de Klomp’ plaats. Om half tien opent... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Open kampioenschap Littenseradiel jeu de boules in Mantgum

31 juli 2018
Op Zaterdag 9 september organiseert jeu de boules vereniging Wjukslach weer het jaarlijkse open kampioenschap Littenseradiel in Mantgum. Deelnemers moeten... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Baard krijt in nije brêge oer Boalserter Feart
Marlous Westra uit Lollum naar wk IJslandse paarden
Nije sportakkommodaasje draacht by oan leefberens Littens
Famylje Hoesman 25 jier op merke Winsum
Zwembad donderdag even open
Vaarseizoen fietspontje Keimpetille start 21 april
Greidhoeke centraal in uitzending Vroege Vogels
'Earste ljipaai wurdt hjoed fűn'
Nieuw boek over De Greidhoeke
‘Barre Krystkuier’ op 27 desimber yn Easterlittens

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op woansdei 20 febrewaris 2019

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshűs