Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 17 Jannewaris 2021

 


lotting Freule 2020


16 septimber 2020

,,De Freule is altiten al in bysûndere partij en dit jier is er noch bysûnderder". Dit sei foarsitter Tjeerd Dijkstra fan de Stichting de Freulepartij Wommels woansdeitejûn by de lotting fan de Freule, dy't op sneon 19 septimber ferkeatst wurdt. Op de list steane 39 partoeren mei. Mei dat oantal is it Freulebestjoer dik tefreden. It binne der nammentlik mar twa minder as ferline jier. 

De Freulepartij is dit jier net frij tagonkelik. De partij is allinne te besykjen troch minsken, dy't in útnoeging krigen hawwe. Om de oardel meter te garandearjen wurdt it tal minsken op it keatsfjild beheind ta maksimaal 500. Favoryt foar de Freule is dit jier it jongespartoer fan Dronryp.

De lotting

1. Folsgeare - 2. Frjentsjer

3 . Grou - 4 Wytmarsum

5. Sint Anne - 6. Reahûs-Tirns

7. Easterwierrum - 8. Stiens

9.Lioessens - 10. Ljouwert

11. Baard - 12. It Hearrenfean

13. Wommels - 14. Dronryp

15. Easterein - 16. Spannum

17. Arum - 18. Raerd

19. Boalsert - 20.Metslewier

21. Eksmoarre - 22. Tsjom

23. Ingelum- 24 Kimswert

25. Ried - 26. Bitgum

27. Itens - 28. Hommerts-Jutryp

29. Gaast - 30. Jellum-Bears

31. Makkum - 32. Reduzum

33. Menaam - 34. Winsum

35. St. Jabik - 36.Seisbierrum

37. Balk - 38. Lollum-Waaksens

39. Berltsum 

 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [4] Foto's
Mear foto's

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op tiisdei 29 septimber 2020.

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshûs