Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaTongersdei 6 Augustus 2020

 


Easterein wint Ald-Meiers Partij yn Hitsum


5 augustus 2017

It famkespartoer fan Easterein hat sneon yn Hitsum de achttjinde edysje fan de Ald-Meiers Partij op har namme skreaun. Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Jeska Terpstra soargen der foar dat de wikselpriis De Sulveren Pong yn Easterein terjochte kaam. Gongen de froulju earst yn Hitsum op de koets troch it doarp, letter op de jûn folge in rûnrit troch it eigen doarp. Yn de earste omloop wûnen Roelie, Selma en Jeska fan Dronryp (5-0/6-0), yn de twadde omloop wiene se te sterk foar Arum (5-0/6-2) en yn de tredde omloop hie Easterein in steand nûmer. Yn de heale finale waard Makkum mei 5-0 en 6-6 ferslein en yn de finale waard wûn fan Seisbierrum/Pietersbierum. De einstân wie 5-4 en 6-6. Oan de Ald-Meiers Partij diene tweintich partoeren mei.«« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op tiisdei 21 jannewaris 2020

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids