Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 25 Febrewaris 2018

 


Nij stiftingsbestjoer Freule yn Wommels


12 jannewaris 2017

De Stichting Freule yn Wommels hat sûnt koart in bestjoer. Foarsitter fan it bestjoer is Johan van Tuinen út Berltsum. Oare bestjoersleden binne Gerrit Flisijn út Wommels, René Politiek út Frjentsjer, Anke Strikwerda út Itens en Jantine Weidenaar út Wommels. It stiftingsbestjoer is fan 2017 ôf ferantwurdlik foar de organisaasje fan de Freulepartij. Yn oparbeidzjen mei de frijwilligers wol it bestjoer syn bêst dwaan om der op 9 augustus in moaie Freuledei fan te meitsjen.

,,Dy Freuledei sil net oars wêze as oare jierren", sa seit foarsitter Van Tuinen (50). Hy is in leafhawwer fan it keatsspultsje en hat yn de ôfrûne jierren de Freulepartij fan ôfstân folge. Van Tuinen jout oan dat it nije stiftingsbestjoer him der foar ynsette wol dat de Freule in moaie takomst temjitte giet. ,,Wy respektearje de winsken fan inisjatyfnimster Clara de Vos van Steenwijk", stelt Van Tuinen. «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 7 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs