Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 25 Febrewaris 2018

 


Lotting Freule


6 augustus 2016

Lotting Freulepartij

 

1 Eanjum - 2 Grou

3 Folsgeare - 4 Goutum

5 Gaast-Ferwâlde - 6 Snits

7 Bitgum - 8 Wergea

9 Stiens - 10 Wommels

11 De Hommerts - 12 Boalsert

13 Eksmoarre - 14 Winsum

15 Nijewier Mitselwier-Easternijtsjerk - 16 Ie

17 Lollum-Waaksens - 18 Wytmarsum

19 St. Anne - 20 Reduzum

21 Ingelum - 22 Easterein

23 Tsjummearum - 24 Skearnegoutum

25 Menaam - 26 Damwâld

27 Seisbierrum-Pitersbierrum - 28 Arum

29 Tsjom - 30 Balk

31 Spannum - 2 Weidum

33 Mantgum - 34 Minnertsgea

35 Achlum - 36 Berltsum

37 Peins - 38 Makkum

39 Jellum/Bears - 40 Raerd

41 Doanjum - 42 Baard

43 Skettens/Longerhou - 44 Ferwert

45 Goaiïngea - 46 Jelsum-Koarnjum-Britsum

47 Penjum - 48 Frjentsjer

49 Dronryp «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 7 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs