Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaWoansdei 27 Jannewaris 2021

 


Spulwike set op 23 july mei sa’n 650 bern útein


9 july 2018

Fan moandei 23 july ôf sil yn Easterwierrum, Easterlittens en Weidum wer omraak it ‘Holle Bolle Tsjing’ klinke. Hast 650 bern hawwe harren ynmiddels oanmelden foar de moaiste wike fan it jier. It tema is dit jier ‘Superhelden & Stripfiguren’ en de lieding, besteande út sa’n 150 frijwilligers,  is drok dwaande om wer de meast fantastyske spultsjes foar de bern te betinken.

Foar de Spulwike is mei it yngean fan de nije gemeentes in protte feroare.  Foar de Stichting en har haadbestjoeren wie dit in reden om de skouders der nog ris ekstra ûnder te setten. Sawol de gemeente Súdwest-Fryslân as in dikke twahûndert Freonen fan Spulwike oanjûn hawwe it behâld fan Spulwike stypje te wollen.

De Stichting Spulwike Littenseradiel docht noch ris in kear de oprop oan elk dy’t meihelpe, stypje as Freon fan Spulwike wurde wol. ,,Lit ús meiïnoar der foar soarchje dat de Spulwike bestean bliuwt”, sa seit foarsitter Johannes Hazenberg. ,,Wy binne der noch net.”«« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op tiisdei 29 septimber 2020.

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshûs

StudioSmids