Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaFreed 27 April 2018

 


Expositie ‘Weven is leuk’ bij Moglas in Kûbaard

16 april 2018
Op 29 april gaat in Galerie Moglas aan de Joarumerleane in Kûbaard de expositie ‘Weven is leuk’ van Sjoukje Volbeda van start. De weefster... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Frânske filmkomeedzje yn notaristún yn Jorwert


Dizze simmer in Frânske filmkomeedzje yn de notaristún yn Jorwert. It Iepenloftspul Jorwert bringt De Famylje Bellier foar it fuotljocht. In... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Rely-priisfraach 2018 iepensteld

5 maart 2018
Jellum-Bears -  De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. Wa’t gading meitsje wol, kin in ferhaal en/of... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Audysje foar De profylfoto fan Klaas

18 febrewaris 2018
Yn de Jacobitsjerke en it tsjerklik gebou it Bynt wiene ôfrûne sneon de audysjes foar De profylfoto fan Klaas. It is ien fan de 32 projekten... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jorrit en Ineke winne foardrachtsjűn

27 novimber 2017
Jorrit Stenekes út Wommels en Ineke Reitsma út Easterwierrum binne ôfrûne freedtejûn yn de Jister yn Easterlittens de winners... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Samenwerking Euphonia guards en Impact Sneek
Ynskriuwing fan keunstrûte 2018 iepen
Kunstroute Paradepaadje voor laatste keer in Littenseradiel
Willien Beuk uit Jorwert wint Kunstprijs Beetsterzwaag
Laatste expositie/open tuin in Lytsewierrum
Slachtepop op 9 en 10 juny mei keatsen, hânmelke en muzyk
Bijzondere kunstroute langs acht Friese kerken
Jongerein Iepenloftspul speelt ’t Beest in Jorwert
Elmar Kuiper nominearre foar J.C. Bloem Poëzieprijs
Roekrock yn Weidum nimt ôfskie mei ‘in knaller’

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 18 april 2018

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshűs