Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Prizen foar doarpskranten

30 jannewaris 2019
It artikel 'De profylfoto fan Klaas in grut sukses', dat Pieta Zijlstra skreaun hat foar de doarpskrante Diggelfjoer yn Wommels, is troch de sjuery... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Rely-priisfraach foar 65ste kear iepensteld

23 jannewaris 2019
De Rely Jorritsmapriisfraach foar Fryske ferhalen en gedichten is wer iepensteld. It is de 65ste kear dat de priisfraach útskreaun wurdt. Wa’t... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Open Monumentendag in It Tsiispakhûs in Wommels


In het weekend van 8 en 9 september  vindt de 32ste editie van de Open Monumentendag plaats, één van de grootste culturele evenementen... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Spulwike set op 23 july mei sa’n 650 bern útein

9 july 2018
Fan moandei 23 july ôf sil yn Easterwierrum, Easterlittens en Weidum wer omraak it ‘Holle Bolle Tsjing’ klinke. Hast 650 bern hawwe harren... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Damastweversgilde start Europees tournee in Bears

22 juni 2018
Bijzondere expositie in Mariakerk   Het Damastweversgilde Nederland maakt de komende jaren met de expositie  ‘Licht en schaduw’... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Slachtepop op 8 en 9 juny op Littenserbuorren Wommels
Onder dezelfde hemel bij Greet Leuven in Waaksens
Expositie ‘Weven is leuk’ bij Moglas in Kûbaard
Frânske filmkomeedzje yn notaristún yn Jorwert
Rely-priisfraach 2018 iepensteld
Audysje foar De profylfoto fan Klaas
Jorrit en Ineke winne foardrachtsjûn
Samenwerking Euphonia guards en Impact Sneek
Ynskriuwing fan keunstrûte 2018 iepen
Kunstroute Paradepaadje voor laatste keer in Littenseradiel

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshûs

StudioSmids