Datum: 27 april 2019
Tiid: 12:00 - 15:00 oere
Plak: Wommels
Lokaasje: Nei oan de sportfjilden (Geins)

Rommelmarkt cmv Euphonia

Sneon 27 april organisearet cmv Euphonia de jierlikse rommelmerke. Wenje jo yn Wommels en ha je noch wat geskikts stean? Dan kinne jo dat om 8:30oere lāns de dyk sette, wy helje it graach op.
Fan 12:00 oant 15:00 oere is elkenien fan herte wolkom by de ferkeap nei oan de sportfjilden.
Op nei in slagge en gesellicht dei, de kofje stjit klear!


slut dit finster