Datum: 7 juny 2019
Tiid: 19:00
Plak: Slachtedyk by Wommels
Lokaasje:

Wylde nachtkeatsen oan de Slachte

De volgende tekst zouden wij graag ter ondersteuning willen hebben. Ik zou hier tevens nog graag even telefonisch contact over willen hebben.

8ste edysje fan Slachtepop op 7 en 8 juni 2019!
Jawis, 7 en 8 juni is der wer in grut evenemint oan’e Slachte űnder Wommels. Alle frijwilligers binne olwer dwaande mei de tariedings. Op freedtejűn sille wy wer tradisjoneel keatse. De puntetelling sil itselde węze as foarich jier. Dęrtroch sil it oant de priisútrikking wer spannend węze wa’t der mei de krânse nei hűs ta mei. Foar de sneons is de muzyk fęst lein. De Doelleazen sille in plaatsje draaie en de Black Tie Monkey Squad in prachtige sjo jaan. Wy hoopje jim allegear wer te sjen! Proast alfęst!

slut dit finster