Datum: 20 jannewaris 2019
Tiid: 13.30
Plak: Jorwert
Lokaasje: Het Wapen van Baarderadeel

skutjassen

De Ald Hij fan Dearsum organisearret it tradysjonele Fryske skutjassen. Mei in slokje, hapke en in praatsje wolle wy der meielkoar wer in tige gesellige middei fan meitsje. De ynlis is 5 per persoan. De priizen komme oerien mei it karakter fan de middei.


slut dit finster