Datum: 2 septimber 2017
Tiid: Oanfang 13.30 oere
Plak: Winsum 13.30 oere Hns 14.30 oere en easterlittens
Lokaasje: Winsum Hns Easterlittens

Fietstocht lns 3 tsjerken

Nei oanlieding fan it 150 jierrich bestean fan it Hardorff orgel yn Easterlittens is der op sneontemiddei 2 septimber o.s in oargel fietstocht langs 3 tsjerken mei in Hardorff oargel. Dizze auto/fietstocht begjint yn Winsum om 13.30 oere giet fierder yn Hns en drnei nei Easterlitten. Yn Winsum spilet it ek it korps Oranje fan Spannum en yn Hns sjongt de bekende sopraan Anke van Stralen. Yn Easterlittens is dan wer oanwzich it korps Oranje en de kantorij fan Lank Meamert wer't neitiid it jubileumjier fslten wurdt. Elkenien is wolkom om dit mei te meitsjen! Pieter van Gunst foarsitter.

slut dit finster