Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaFreed 24 Novimber 2017

 


Lotting Freule


6 augustus 2016

Lotting Freulepartij

 

1 Eanjum - 2 Grou

3 Folsgeare - 4 Goutum

5 Gaast-Ferwâlde - 6 Snits

7 Bitgum - 8 Wergea

9 Stiens - 10 Wommels

11 De Hommerts - 12 Boalsert

13 Eksmoarre - 14 Winsum

15 Nijewier Mitselwier-Easternijtsjerk - 16 Ie

17 Lollum-Waaksens - 18 Wytmarsum

19 St. Anne - 20 Reduzum

21 Ingelum - 22 Easterein

23 Tsjummearum - 24 Skearnegoutum

25 Menaam - 26 Damwâld

27 Seisbierrum-Pitersbierrum - 28 Arum

29 Tsjom - 30 Balk

31 Spannum - 2 Weidum

33 Mantgum - 34 Minnertsgea

35 Achlum - 36 Berltsum

37 Peins - 38 Makkum

39 Jellum/Bears - 40 Raerd

41 Doanjum - 42 Baard

43 Skettens/Longerhou - 44 Ferwert

45 Goaiïngea - 46 Jelsum-Koarnjum-Britsum

47 Penjum - 48 Frjentsjer

49 Dronryp «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 29 novimber

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids