Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 20 Jannewaris 2018

 


Barre Krystkuier op 27 desimber yn Easterlittens

9 desimber 2017 [nieuws]
Dit jier wurdt yn Easterlittens de njoggende edysje fan de Barre Krystkuier organisearre. Wêrom Barre Krystkuier? Om`t de tocht... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Diggefljoer Wommels wint skriuwwedstriid

9 desimber 2017 [nieuws]
De redaksje fan ‘Diggelfjoer’ út Wommels krige mei de premjêre fan Greidehert op freed 8 desimber in sjek fan... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Multi Sport Arena Easterlittens gereed

27 november 2017 [nieuws]
De Multi Sport Arena in Easterlittens is zo goed als klaar. Na twee jaar plannen maken, subsidies aanvragen, offertes aanvragen en vé... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jorrit en Ineke winne foardrachtsjn

27 novimber 2017 [cultuur]
Jorrit Stenekes út Wommels en Ineke Reitsma út Easterwierrum binne ôfrûne freedtejûn yn de Jister yn... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Samenwerking Euphonia guards en Impact Sneek

27 november 2017 [cultuur]
 De guards van Euphonia in Wommels hebben afgelopen jaar een grote terugval in leden gehad. Veelal had dit te maken met school of... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 24 jannewaris       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 24 jannewaris 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs